از درد باید بنویسم یا از غم؟!

از دستان خالی باید بنویسم یا از قلبی شکسته یا از چشمان گریان خسته؟!

دستانی که هیچ همراهی ندارند،دستانی که فقط خودشان یکدیگر را نوازش

میکنند و خود را درآغوش می کشند...

قلبی شکسته که پر از غم و اندوه است،همنشینی ندارند و آنقدر شکستند تا

خورد شدند...

چشمانی که در سوی انتظارپدر،نا توان شده اند؛چشمانی که انتظار برگشتن

پدرش را کشیده تا...

از کدام باید بنویسم؟هر کدام درد است و غم...از هر سویشان درد دارند...

خدایا می دانم وقت امتحان تمام نشده است اما من می خواهم زودتر

برگه ام را بدهم...نظر  

نوشته شده توسط زهرا در چهارشنبه 92/3/22 ساعت 9:36 عصر موضوع | لینک ثابت